การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • ษมาวีร์ บุญรอด นิสิตระดับปริญญาเอก, สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
  • อนินท์ พุฒิโชติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
  • พัชลินจ์ จีนนุ่น สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
  • ธนภัทร เต็มรัตนะกุล สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

คำสำคัญ:

ครูกะเทย, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของดุษฏีนิพนธ์นี้คือ 1) ศึกษาบริบทเงื่อนไขของครูกะเทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาการต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทยในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูที่เกิดมามีเพศสรีระเป็นชาย แต่มีเพศวิถีแบบผู้หญิง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) การสัมภาษณ์แบบ เชิงลึก 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ 3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ครูกะเทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเผชิญกับบริบทและสถานการณ์ ทั้งจากกระบวนการทางสังคม มาตรฐานวิชาชีพครู ที่คาดหวังต่อการแสดงบทบาทความเป็นครู รวมถึงบริบทความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จารีตและหลักปฏิบัติทางศาสนาในพื้นที่ โดยเฉพาะในสังคมมุสลิม ที่ส่งผลให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ถูกเบียดขับ ไม่สามารถแสดงออกซึ่งเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองได้ ดังนั้นการต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความซับซ้อน ถูกกดทับ ต้องเร้นกาย อยู่ในเงามืด เก็บกดซ่อนตัวตนและอัตลักษณ์ไว้ภายใน หาทางประนีประนอมและต่อรองเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้ เลือกปิดบังตัวตน กลัวว่าจะต้องถูกขับออก จนกลายเป็นคนนอกสังคม ยอมโอนอ่อนทำตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และในขณะเดียวกัน ครูที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูง มีความมั่นคงทางอาชีพ สามารถแสดงออกซึ่งเพศวิถีของตนเองได้ กระบวนการสำคัญที่สุดในการต่อรองและสร้างพื้นที่ทางสังคม คือ การใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่หลักเพื่อใช้ความรู้ความสามารถที่โดดเด่น เป็นใบเบิกทางไปสู่การยอมรับจากสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

References

จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก. (2556). การปรับตัวและการต่อรองตามเพศสภาพในบทบาทความเป็นครู. สารนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ยนต์ ชุ่มจิต. (2553). ความเป็นครู. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ยศ สันตสมบัติ. (2548). เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2535). การพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์และบริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-22