บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • คุณัชญ์ สมชนะกิจ

คำสำคัญ:

-

บทคัดย่อ

วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 นี้ เป็นฉบับพิเศษเล่มสุดท้ายหลังจากที่ในปี พ.ศ. 2559  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มจัดทำวารสารวิชาการฉบับพิเศษเป็นเล่มแรกในรูปแบบ E-Journal เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทั้งในและนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปทางวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับเช่นเคย     

             วารสารอินทนิลทักษิณสารฉบับพิเศษเล่มนี้ประกอบด้วยบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เช่น หัวข้อที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาและความรู้เกี่ยวกับชายแดนใต้ "การส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “ภูมิปัญญาดูซง” สู่เยาวชนในครอบครัว : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส "  "ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา" "ทิศทางการทำวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560) " หัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชายแดนใต้ "การยังคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย"   "โมเดลการวัดคุณภาพบริการแก่ผู้โดยสารรถไฟเส้นทางสายใต้" หรือแม้แต่หัวข้อที่เป็นกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อนำผลการศึกษาพัฒนาสังคมต่อไป "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านชีวะสังคมกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ" "กลยุทธ์การเรียนภาษา: การเรียนการสอนภาษามลายูในประเทศไทย"       "ผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4Rเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ" และยังมีบทความในฉบับที่น่าสนใจอีกหลากหลายหัวข้อที่ไม่ได้กล่าวแนะนำ สุดท้ายนี้วารสารของเรายังคงทำงานอย่างมุ่งมั่นในการที่จะเป็นช่องทางการนำเสนอองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนทางการการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติต่อไป หวังว่าทุกคนจะให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานมายังวารสารของเรา หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมอันใด กรุณาส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31