กลยุทธ์การเรียนภาษา: การเรียนการสอนภาษามลายูในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กูซม ยามิรูเด็ง

คำสำคัญ:

กลยุทธ์การเรียนภาษา, ภาษามลายู

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนอกลยุทธ์การเรียนภาษาของ Oxford (1990) เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษามลายูเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  จิราพร สุขกรง และสุวรีย์  ยอดฉิม (2013) กล่าวว่ากลยุทธ์การเรียนภาษาที่มีการเลือกใช้มากที่สุดในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศคือกลยุทธ์อภิปัญญา กลยุทธ์ความรู้ และกลยุทธ์ที่ใช้เสริมและทดแทนตามลำดับ ผลการวิจัยของ Zamri Hahamod (2014) และสมพร โกมารทัต (2012) พบว่านักศึกษาที่เลือกใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาส่งผลให้ผลการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ไม่มีการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษามลายูเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

References

ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (2551). การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาษาและภาษาศาสตร์, 31(1), 87-110.

นิศากร ประคองชาติ. (2551). การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล ชั้นปีที่ 1. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 4(1), 59-76.

ปานเสก อาทรธุระสุข. (2010). กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(40), 1-21.

พิทยาธร แก้วคง. (2013). กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา. อินทนิลทักษิณสาร, 12 (3), 83-99.

สมพร โกมารทัต. (2010). การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

สุชาติ หินมะลิ. (2010). การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่3 ที่กำลัง เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและระดับกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12(12), 95-105.

ยามีละห์ โต๊ะแม. (1999). เต็งกูมะฮฺมูดไฮยิดดีน : ชีวประวัติ และแนวคิดในการพัฒนาสังคม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Awang Sariyan. (2011). Kemajuan Bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa: Cabarab dan tindakan. Dalam Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam, 12-14 Oktober 2011. Melaka, Malaysia.

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi, Parilah M. Shah, Wan Haslina Wah & Ahmed Thalal Hassan. (2012). Penggunaan strategi belajar bersama rakan dalam kalangan pelajar kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi Mara (UiTM). Asia Pacific Journal of Educators and Education, 27:37–50.

Laz Chinedu Ogenyi. (2015). Strategy use and language performance by second language learners in Nigeria. Advances in Literary Study, 3: 65-78.

Linamalini Mat Nafi & Kamarul Shukri bin Mat Teh. (2015). Kepelbagaian penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar IPT Kelantan. The Online Journal of Islamic Education, 3:1-8.

Kamarul Shukri Mat Teh, and Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, and Mohamed Amin Embi, dan Zamri Mahamod. (2009). Hubungan penggunaan strategi pembelajaran bahasa dengan tahap penguasaan Bahasa Arab. JIAE Journal of Islamic and Arabic Education, 1 (1), 41-56.

MacIntyre, P.D. (1994). Toward a social psychological model of strategy use. Forreign Language Annals, 27(2): 185-195.

Muhammad Saiful Haq Hussin. (2014). Tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar peringkat matthayom 1&2 di Islamic Santhitham Foundation School: Kajian kes. Dlm Sanat Md. Nasir, Zulkifli Osman, Abudul Halim Ali dan Ku ares Tawandoloh (Eds). Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu Asean II: Pengupayaan Jaringan Pendidikan Bahasa Melayu, 25-27 Oktober 2014, Pattani, Thailand.

Mutiatun Nasihah & Bambang Yudi Cahyono. (2017). Language learning strategies, motivation, and writing achievement of Indonesian EFL students. Arab World English Journal (AWEJ), 8(1), 250-263.

O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. (1990). Learning strategies in second language acquisition. Cambridge University.
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House/Harper & Row.

Paitoon M. Chaiyanara. (2003). Hambatan struktur bahasa ibunda dalam pengajaran Bahasa Melayu bagi penutur Thai. Dalam Atitah Hj. Mohd. Salleh & Ramlah Muhamad. (Ed). Pengajaran Bahasa Melayu untuk penutur asing, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pareeda Hayeeteh & Suhaila Binsamaae. (2010). Teaching and learning Malay Language in Islamic private School in Pattani Province (Laporan penyelidikan). Yala: Yala Rajabhat University.

Roshidah Hassan. (2017). Gaya dan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Perancis. Journal of Language Studies, 17(1): 125-146.

Rubin, J. (1987). Learning strategies: Theoretical assumption, research history and typology. Dalam A. Wenden & J.Rubin. (Eds). Learner strategies in language learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Siti Saniah Abu Bakar. (2012). Strategi pembelajaran pelajar Bahasa Melayu pelajar asing di Malaysia (Laporan penyelidikan). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Siti Saniah Abu Bakar & Dahlia Janan. (2014). Strategi pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa Asing. Dalam Sanat Md. Nasir, Zulkifli Osman, Abudul Halim Ali dan Ku ares Tawandoloh. (Eds). Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu asean II: Pengupayaan Jaringan Pendidikan Bahasa Melayu, 25-27 Oktober 2014, Pattani, Thailand.

Violetta Dmitrenko. (2017). Language learning strategies of multilingual adults learning additional languages. International Journal of Multilingualism, 14(1): 6-22.

Yong Chyn Chye, Siti Saniah Abu Bakar, Chan Tze-Haw & Vijayaletchumy a/p Subramaniam. (2010). Strategi pelajar antarabangsa belajar Bahasa Melayu di Institusi Pengajian Tinggi. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education.8-10 November 2010, Bandung, Indonesia.

Zamri Mohamod. (2004). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah menengah (Tesis Kedoktoran Falsafah). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mohamad. (2015). Strategi pembelajaran inventori cara belajar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31