ประกาศเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2022-03-09

วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ (Inthaninthaksin Journal)
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)
ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบตามกำหนด)

https://drive.google.com/file/d/1r_bQxLIfiVDkQVzULrTus29CV2siR9wI/view?usp=sharing