Published: 2016-01-27

อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์

ศิริญญา วิรุณราช, ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์, ดนัย คริสธานินทร์, ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก

41-55

การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)

วรพจน์ วรจารุพงค์, สุชนนี เมธิโยธิน, พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล, ณภัคอร ปุณยภาภัสสร

71-82

ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)

ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์, สุชนนี เมธิโยธิน, นพดล เดชประเสริฐ, สาวิตรี บิณฑสันต์

83-92