คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์

Main Article Content

ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
สุรัติ สุพิชญางกูร
สุธาศิณี สุศิวะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพในการให้บริการของโรงแรมในนครหลวง เวียงจันทน์ต่อการกลับมาใช้ซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้มีการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย1) คุณภาพการให้บริการและความคุ้มค่า 2) คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 3) การบริการควบ 4) ความน่าเชื่อถือ 5) คุณภาพของบริการหลัก 6) การบริการเสริม 7) การเพิ่มมูลค่าการบริการ 8) ความสะดวกสบาย และ 9) การบริการข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ ที่เข้าพักในโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีที่แบ่งออกเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมากที่สุดร้อยละ 30.25 เป็นเพศหญิง ที่มาเดินทางมาพักแรมและใช้บริการโรงแรมมากที่สุดร้อยละ 53.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 46.50 การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาร้อยละ 59.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 28.75และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 40,000 บาท การทดสอบหาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพการบริการของโรงแรมและการกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ำของนักท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า คุณภาพการบริการของโรงแรม ด้านคุณภาพการบริการและความคุ้มค่า ด้านคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการบริการควบ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านคุณภาพของบริการหลัก ด้านการบริการเสริม ด้านการเพิ่มมูลค่าการบริการ ด้านความสะดวกสบาย และด้านการบริการข้อมูล มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ำของนักท่องเที่ยว ที่เข้าใช้บริการโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์

 

SERVICE QUALITY OF HOTEL BUSINESS IN THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (LAOS PDR) TO SERVE TOURISTS FROM AEC COUNTRIES, A CASE STUDY OF VIENTIANE

Sarayuth Chokechaiworarat, Sarunya Lertputtharak, Surat Supichayangkool and Suthasinee Susiva

Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

This study focuses to study the relationship of service quality of hotel in Vientiane and the revisit of foreign tourists. The nine aspects of service quality comprise of 1) service quality and worth for money, 2) quality of food and beverage, 3) combined service, 4) creditability, 5) quality of main service, 6) supplementary service, 7) Value-adding service, 8) amenity, and 9) information service in accordance with Heung concept (2000). The subjects were 400 foreign tourists checking in hotel in Vientiane. The research instruments were questionnaires which were applied into two versions, that is, Thai version and English version.

It was found from 400 tourists answering the questionnaires that the highest number of tourists were tourists resided in Thailand or 30.25%. Most of the tourists or 53.00% were female and there were 46.50 % or the biggest group were in the age of 20-30. 46.50% had their highest education at bachelor degree level. 48.50% were single and most of them or 28.75% were company employees and earning their income lower than 40,000 Thai baht. The study of the relationship between service quality of hotel and the hotel revisit of tourists in Vientiane reveals that the service quality of hotel in terms of service and worth for money, quality of food and beverage, combined service, creditability, quality of main service, supplementary service, value-adding service, amenity, and information service were related to the hotel revisit of the tourists staying in hotels in Vientiane.

Article Details

How to Cite
โชคชัยวรรัตน์ ศ., เลิศพุทธรักษ์ ศ., สุพิชญางกูร ส., & สุศิวะ ส. (2016). คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 8(1), 57–70. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47469
Section
บทความวิจัย