แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ:กรณีศึกษาวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์เทียนหอม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ผจงศักดิ์ หมวดสง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดของผลิตภัณฑ์เทียนหอมในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการทำแผนการตลาด 2) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะวิสาหกิจและปัจจัยจูงใจ ในการประกอบวิสาหกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจผลิตภัณฑ์เทียนหอมในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านการตลาดในปัจจุบันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมผลิตภัณฑ์เทียนหอมในจังหวัดเชียงใหม่ 4) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เทียนหอม 5) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้ม พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เทียนหอมของผู้บริโภคและเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดสำหรับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมผลิตภัณฑ์เทียนหอมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลของงานวิจัยพบว่า สถานการณ์ตลาด ของผลิตภัณฑ์เทียนหอมในปัจจุบันยังมีแนวโน้ม ที่เจริญเติบโตอีกมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด ต่างประเทศ ประกอบกับผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยเลือกกลิ่น เช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นส้ม เป็นต้น ธุรกิจเทียนหอมจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจหัตถกรรมงานฝีมือ อยู่ในหมวดสินค้าที่ระลึก ในปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ ด้วยความหลากหลายของรูปแบบ สีสัน และกลิ่นหอมนานาชนิด ผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นยอดขายในประเทศให้มากขึ้น เช่นมีการประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทียนหอมและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทียนหอมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง กับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน และการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เทียนหอม ที่มี เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือนแตกต่างกันพบว่า มีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ รายได้ และวัตถุประสงค์ในการซื้อมีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เทียนหอม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

POTENTIAL DEVELOPMENT OF MARKET FOR ENTREPRENEUR: A CASE STUDY OF SCENTED-CANDLE PRODUCT ENTREPRENEURSHIP OF CHIANG MAI PROVINCE

Pajongsak Moudsong

Department of Business Administration Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand.

This study has objectives: 1) to study individual data, characteristics of enterprises, factors attracting entrepreneurs for scented-candle products in Chiang Mai Province; 2) to study the data concerning the present market of SME for the product; 3) to study the individual data and viewpoint of consumer towards the product; 4) to study consumers’ behavior and trend of behavior for the product; and 5) to determine the trend of potential development of market for scented-candle products-SME in Chiang Mai Province. The results, in case of the entrepreneur, reveal that the products have a continuous development giving shopkeepers various choices, and have great demand from overseas markets. It was found that most of the entrepreneurs are SME with the driven attraction for entrepreneurship derived from their ancestors. An important way to boost their sales is to continuously launch sales events in the country. For consumers, it was revealed that gender, age, income, and purposes of purchase have influences on consumers’ behaviors.

Article Details

How to Cite
หมวดสง ผ. (2016). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ:กรณีศึกษาวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์เทียนหอม จังหวัดเชียงใหม่. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 8(1), 29–39. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47464
Section
บทความวิจัย