อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์

Main Article Content

ศิริญญา วิรุณราช
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
ดนัย คริสธานินทร์
ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก

Abstract

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริโภคสินค้าที่ผลิตในไทยของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการรับชมช่องโทรทัศน์ของไทย ปัจจัยด้านช่วงเวลาการออกอากาศ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าในไทยของผู้บริโภคในนครหลวง เวียงจันทน์ กลุ่มตัวอย่างเป็น คือ ผู้บริโภคชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับชมรายการของโทรทัศน์เสรีจากประเทศไทยและเคยซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามภาษาลาว

ผลการวิจัยหลักปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคสินค้าไทยและรับชมสื่อโทรทัศน์ของไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี ถึง 30 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 1,000,000 – 1,500,000 กีบ หรือประมาณ 4,000 บาท ถึง 6,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และ ชอบรับชมรายการโทรทัศน์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 7 ช่วงเวลาหลักที่รับชมมากที่สุดคือช่วงเวลา 18.00-24.00น. โดยช่วงเวลาย่อยที่ชอบรับชมคือ ช่วงไพรไทม์ 19.00 – 22.00 น. รายการโทรทัศน์ทุกประเภทมีอิทธิพลต่อการ บริโภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ประกอบไปด้วย รายการประเภทที่เป็นเรื่องจริงและมีเนื้อหาสาระ รายการประเภทที่เป็น เรื่องแต่งขึ้น และ รายการประเภทให้ความบันเทิง ยกเว้นรายการประเภทเรื่องแต่งขึ้นนั้น ไม่มีอิทธิพลต่อการบริโภค ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไม่แสวงซื้อนั้นเป็นเพราะรายการจำพวกนี้เมื่อมีการโฆษณาผู้ชมก็จะเปลี่ยนสถานี โทรทัศน์เพื่อที่จะไปชมสถานีอื่นเพราะส่วนใหญ่จะออกอากาศในช่วงเวลาไพรไทม์นั้นเอง

 

THE INFLUENCE OF THAI TELEVISION MEDIA ON LAO PEOPLE’S CONSUMPTION OF THAI PRODUCTS: A CASE STUDY IN VIENTIANE

Sirinya Wiroonrath, Sarunya Lertputtharak, Danai Kristanin and Teerarat Wongtana-anek

Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

The objectives of the research were to study the consumption of Thai products of Lao people with different demographic factors including factors of watching Thai TV programs, the time of broadcasting, consumers’ behavior and to study the influence of type of programs influencing Lao people’s consumption of Thai products in Vientiane. The study was based on Philip Kotler’s MarketingManagement (Kotler,2003) and other relevant studies. The sample group consisted of 400 Lao consumers having watched Thai TV programs and bought Thai products in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic. The instrument was questionnaire translated into Lao by an expert.

The findings revealed that most of the respondents consuming Thai products and watching Thai TV programs were female consumers whose age ranged from 20 to 3o years. They were school students and university students whose monthly income was 1,000,000-15,000,000 Kip or 4,000 -6,000 baht. Most of the respondents were single and had bachelor’s degree. Their favorite programs were on Royal Thai Army Radio and Television Channel 7. The major time most the respondents watched was 18.00-24.00. The minor time that the respondents watched TV was primetime which was from 19.00 to 22.00. Every type of TV programs influenced Lao people’s consumption of Thai consumer products. TV programs consisted ofinformative reality programs, programs from written stories, and entertaining programs. Only program from written stories didn’t influence consumption of shopping products, specialty products, and unsought products. This was because when this kind of program had commercials, the audience would change to watch another programwhich was on air during the same primetime in different channel.

Article Details

How to Cite
วิรุณราช ศ., เลิศพุทธรักษ์ ศ., คริสธานินทร์ ด., & วงศ์ธนะเอนก ธ. (2016). อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 8(1), 41–55. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47466
Section
บทความวิจัย