การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)

Main Article Content

วรพจน์ วรจารุพงค์
สุชนนี เมธิโยธิน
พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล
ณภัคอร ปุณยภาภัสสร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) จำนวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Sample t-test), One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษา อาชีพ และรายได้ไม่มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ส่วนเพศ อายุ และสถานภาพ 2) ปัจจัยภายนอกด้านวัฒนธรรม สังคม และรูปแบบการซื้อประกันชีวิต และ 3) ปัจจัยภายในด้านการจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติ มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต และพบว่า 4) กระบวนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ด้านการรับรู้ก่อนการซื้อประกัน การค้นหาข้อมูลในการซื้อประกัน และ การประเมินทางเลือกในการซื้อประกัน มีผลกับการตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตด้านการเลือกประเภทของประกัน การเลือกบริษัทประกัน การเลือกผู้ขายประกัน ช่วงเวลาในการซื้อประกัน และจำนวนในการซื้อประกันชีวิต

 

RESPONSE OF LIFE INSURANCE BUYER IN LAOS: CAPITAL VIENTIANE

Worapoj Woracharupong, Suchonee methiyothin, Pimrumpai Panvichatikul and Naphak-orn Punyapapassorn

Graduate School of Commerce, Burapha University, Chon Buri 20131, Thailand

The purposes of the research were to study life insurance buyer’s response in Laos: Vientiane. The sample group consisted of 400 life insurance buyers in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic. The instrument used for data collection was questionnaires. Multistage Sampling was used for choosing samples. Statistics used for data analysis and hypotheses testing consisted of mean, percentage, standard deviation, t-test (Independent Sample t-test), One-way ANOVA, and Multiple Regression Analysis. The significance value was determined at 0.05.

The findings were as follows: (1) demographic factor including gender, education, occupation, and income didn’t have influence on buying decision process, but age and marital status had influence on buying decision process of life insurance. (2) External factors concerning culture, society, and types of life insurance had influence on buying decision process of life insurance. (3) Internal factors including motivation, learning, recognition, beliefs, and attitudes had influence on buying decision process of life insurance. (4) Buying Decision process including recognition before buying life insurance, informationsearching, and alternative assessment had influence on the response of life insurance buyers in term of choosing the type of life insurance, sales representative, buying time, and number of life insurance policies.

Article Details

How to Cite
วรจารุพงค์ ว., เมธิโยธิน ส., พันธุ์วิชาติกุล พ., & ปุณยภาภัสสร ณ. (2016). การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์). Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 8(1), 71–82. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47473
Section
บทความวิจัย