ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

เผยแพร่แล้ว: 2018-02-28

บทความวิจัย (Research Articles)