ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560
เผยแพร่แล้ว: 2018-02-28

บทความวิจัย (Research Articles)