ความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ชนิดา ทองมณโฑ
สุวิทย์ ธนียวัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลขอกรุงเทพมหานคร 3) เสนอแนวทางในการพัฒนาความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ศึกษาคือ โรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 จังหวัด รวม 47 โรงในแต่ละโรงพยาบาล มีผู้ให้ข้อมูล 6 คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร 2 คน กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาล 2 คน และกลุ่มผู้ใช้บริหาร 2 คน รวม 47 โรงพยาบาล เท่ากับ 282 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป และสถิติได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักสำนึกรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม ตามลำดับ

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเห็นของบุคลากรสามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมาภิบาลในภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่ม เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านหลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้งสามกลุ่มแตกต่างกันอยู่เจ็ดในสิบข้อ ด้านหลักคุณธรรม แตกต่างกันอยู่หกในสิบข้อด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกันอยู่ห้าในสิบข้อ ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอยู่สองในสิบข้อ ด้านหลักสำนึกรับผิดชอบ แตกต่างกันอยู่สองในสิบข้อ และด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอยู่สองในสิบข้อ

3. สำหรับแนวทางการพัฒนา ความเป็นธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตามทัศนะของผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนออย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่เน้นบทบาทของผู้บริหารที่จะต้องอำนวยการส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมาภิบาลขึ้นในองค์การของตน

 

THE GOOD GOVERNANCE OF PRIVATE HOSPITALS AROUND THE VICINITY OF BANGKOK

The purposes of this research were 1) to study the good governance of private hospitals around the vicinity of Bangkok 2) to study the opinion of steakholders on the good governance of private hospitals around the vicinity of Bangkok 3) to prefer the guideline for develop the good governance of private hospitals around the vicinity of Bangkok. The population consisted of 47 private hospitals in 7 provinces around the vicinity of Bangkok. The six respondents in each of private hospital were 2 administrators, 2 private hospital personnel, and 2 customers, totally 282 respondents of 47 private hospitals. The research instrument was a questionnaire, statistical package software program was used for analyzed the data and the statistical used were frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis.

The research finding revealed that :

1. The good governance of private hospitals around the vicinity of Bangkok as a whole and as an individual aspect,were at the moderate level; transparency was at the highest mean of moderate level, followed by responsiveness, rule of Law,effectiveness and efficiency, participation, and morality.

2. The comparative analyzed of the opinion of three groups’ respondents; administrators, private hospital personnel,and customers, in the whole aspect of private hospitals good governance were at the moderate level, when consider in the individual aspect; rule of Law: there were different opinion seven in ten items, morality : there were different opinion six in ten items, transparency : there were different opinion five in ten items, participation : there were different opinion two in ten items, responsiveness : there were different opinion two in ten items, effectiveness and efficiency : there were different opinion two in ten items.

3. The guideline for develop the good governance of private hospitals around the vicinity of Bangkok were suggested so many items by the respondent, majority of those suggestion theme on administrator role of supporting or establishment the good governance in his or her private hospital.


Article Details

บท
บทความวิจัย