สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1

Main Article Content

ราชกุมารี ดูเบย์
ประเสริฐ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 3) สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดองคก์ รปกครองท้องถิ่นกลุม่ การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 จำนวน 40 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน รวม 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหาร ตามหลักการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ทั้งในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก

2. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก

3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

ADMINISTRATOR COMPETENCY AND INTERNAL QUALITY IN SCHOOL MUNICIPAL SCHOOL EDUCATION GROUP I

The purposes of this research were to find 1) the administrator competency under the municipal school education group 1, 2) the internal quality assurance in school municipal school education group 1, 3) the administrator competency and internal quality in school municipal school education group 1. The samples were 40 schools under the municipal school education group 1. The respondents were school administrators, assistant administrator, the heads of academic discipline, and the teachers, totally 240 respondents. The research instrument was a questionnaire regarding the administrator competency on the concept of the Secretariat Office of the Teachers’s Council of Thailand and internal quality in school municipal school education group 1 on the concept of Ministry of Education. The statistical treatments were frequency, percentage, mean,standard deviation, and Pearson’s product – moment correlation coefficient.

The research findings revealed that

1. The competency of municipal school administration of municipal school education group I was at a height level.

2. The performance on the internal quality in school municipal school education group I was at a height level.

3. There was a significant relationship between administrator competency and internal quality in school municipal school education group I at the level .01.


Article Details

บท
บทความวิจัย