กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF