สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Main Article Content

นภัสวรรณ เกียรติวุฒิกาญจน์
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี 2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร จำนวน 12 คน บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภท พบว่า สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะด้านการบริหาร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน ดังนี้ 1) บริการที่ดี 2) การคิดวิเคราะห์ 3) การควบคุมตนเอง 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับมาก 8 ด้าน ดังนี้ 1) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 2) การทำงานเป็นทีม 3) ความเป็นผู้นำ 4) การพัฒนาศักยภาพคน 5) การคิดเชิงกลยุทธ์ 6) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 7) การดำเนินการเชิงรุก 8) การมีวิสัยทัศน์

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคข์ องเลขานุการผูบ้ ริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภท พบว่า สมรรถนะเฉพาะด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะด้านการบริหาร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน
ดังนี้ 1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) การพัฒนาศักยภาพคนระดับมาก 10 ด้าน ดังนี้ 1) การคิดวิเคราะห์ 2) การคิดเชิงกลยุทธ์ 3) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 4) การมีวิสัยทัศน์ 5) การทำงานเป็นทีม 6) บริการที่ดี 7) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 8) การควบคุมตนเอง 9) การดำเนินการเชิงรุก 10) ความเป็นผู้นำ

 

THE APPROPRIATE COMPETENCIES OF EXECUTIVE SECRETARIES IN MAHIDOL UNIVERSITY KANCHANABURI CAMPUS

The purposes of this research are to identify : 1) to get the appropriate competencies of the secretaries for the senior management in Mahidol University Kanchanaburi Campus 2) to develop the capacity of secretaries for the senior management in Mahidol University Kanchanaburi Campus. The populations in the study were the person who assigned to do administrative roles, academic staffs, and supportive staffs. The instruments of this research were questionnaires. The statistics applied in data analysis were frequency (f), percentage (%), mean (μ) and standard deviation (σ ).

The results are shown as follows :

1. The appropriate competencies of the executive secretary of Mahidol University Kanchanaburi Campus were at a high level as a whole. Core competency and functional competency were at the highest level, while managerial competency was at a high level, while managerial competency was at high level. There were five sub-competencies found at highest rate,including service mind, analytical thinking, self control, integrity and achievement motivation. Eight sub-competencies rated at a high level were organizational awareness, teamwork, leadership, caring and developing, strategic thinking, expertise,proactiveness and visioning.

2. Guidelines to improve the competencies of the executive secretary of Mahidol University Kanchanaburi Campus were at a high level as a whole. The functional competency were at the highest level, Core competency and managerial competency at a high level . Three sub-competencies, integrity, caring and developing, and achievement motivation were rated as highest level. Ten sub-competencies including analytical thinking, strategic thinking, organizational awareness,visioning, teamwork, service mind, expertise, self control, proactiveness and leadership were rated as high level.


Article Details

บท
บทความวิจัย