กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF