ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Main Article Content

รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 2) ความเป็นครูมืออาชีพของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 และ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จำนวน 86 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการและครูผู้สอน รวม 344 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ บาสและอโวลิโอ และความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ความเป็นครูมืออาชีพของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อย่างมีนัยสำคัญที่ .05

 

THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING
PROFESSIONALSHIP TOWARD TEACHERS’ PROFESSIONAL STANDARD OF TEACHERS UNDER THE JURISDICTION OF KANCHANABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

The purposes of this research were to find : 1) The transformational leadership of school administrators under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) The professionalship toward teachers’professional standard of teachers under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2, and 3) The transformational leadership of school administrators affecting professionalship toward teachers’ professional standard of teachers under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Office Area 2. The samples were 86 school under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. The respondents were 344 administrators, the head of academic and teachers in total. The research instrument was questionnaire concerning the transformational leadership of school administrators, based on the theory of Bass and Avolio, and the professionalship toward teachers’ professional standard of teachers based on the Teachers and Educational Personnel Council Act BE. 2546. The statistics used to analysis the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.

The finding were as follows :

1. The transformational leadership of school administrators under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was rated at a high level.

2. The professionalship toward teachers’ professional standard of teachers under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was rated at a high level.

3. The transformational leadership of school administrators affecting professionalship toward teachers’ professional standard of teachers under the jurisdiction of Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 2. significantly at the .05 level.


Article Details

บท
บทความวิจัย