กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF