การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนวัดทับกระดาน

  • นฤมล หอมเนียม คณะศึกษาศาสตร์
  • ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนวัดทับกระดาน 2) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนวัดทับกระดาน กลุ่มประชากร คือ ครูโรงเรียนวัดทับกระดาน จำนวน 17 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของสวอนสันและฮอลตัน (Swanson & Holton) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
              1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนวัดทับกระดาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านขอบเขตส่วนบุคคล ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน ด้านขอบเขตบุคลากร และด้านขอบเขตองค์กร
             2. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนวัดทับกระดาน ประกอบด้วย 1) องค์กร ควรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษามีการวางกลยุทธ์ วางแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจน 2) ผู้บริหารและบุคลากรควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อองค์กร 3) ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถส่วนบุคคลและการปรับทัศนคติให้เหมาะสม เพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 5) จัดให้มีการแนะนำและการให้คำปรึกษาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6) จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะความสามารถให้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 7) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. (2556). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ:กุญแจสู่ ความเป็นเลิศ. วารสารรามคำแหง 26 (2): 262.
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
จิตติมา อัครธิติ. (2556) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development. เอกสารประกอบการสอน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
จิรประภา อัครบวร. (2554). พัฒนาคนบนความยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: หจก. กรกนกการพิมพ์.
ธีระเดช ริ้วมงคล. (2558). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นวลละออง อุทามนตรี และ รชยา อินทนนท์. (2558). การพัฒนาบุคลากรกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปณิธาน จิยะจันทน์. (2559). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พชร สันทัด. (2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระเอกราช กิตฺติธโร (สมเผ่า). (2556). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) : แนวทางการ
ดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 กลุ่มแผนกลุ่มยุทธศาสตร์และนวัตกรรม สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนสำนักงาน ก.พ.
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. (2556). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ
Agado, Gloris Ale.(1998). Staff development in effective boarder schools, Doctoral dissertation. University of Texas at Austin. 1998, อ้างถึงใน รัชพล เชิงชล. (2560). การบริหารเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 1. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Baldanza, Macia Anne. (1994). The Relationship between staff development practices and schools of excellence in Minnesota. รัชพล เชิงชล. (2560). การบริหารเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 1. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Brian L. Delahaye. (2000). Human Resource Development:Principles and Practice. Milton: John Wiley & Sona Australia Ltd..
Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III. (2005). The Adult Learner: the Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. 6th ed. Amsterdam, Boston: Elsevier.
Randy L. DeSimone, Jon M. Werner, David M. Harris. (2002). Human Resource Development. 3rd ed. Fort Worth, Texas. :Harcourt College Pub..
เผยแพร่แล้ว
2020-07-17
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)