กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

  • จุฬารักษ์ โคตรจักร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ: กระบวนการนิเทศการศึกษา, โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 54 คน และผู้ให้การสัมภาษณ์จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. กระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผนและการกำหนดทางเลือก ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนา วิธีการ และขั้นตอนที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านการประเมินผลและรายงานผล
  2. แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 คือ 1) ควรมีการประชุมผู้บริหาร และครูทุกคน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการนิเทศของโรงเรียน และความต้องการจากเสียงของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และครู เพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งครูนิเทศ และกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 2) แต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถด้านการนิเทศ และมีภาระงานไม่มาก 3) จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 4) การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 5) นำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
เฉลียว นัยนา. (2552). กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแม่สรวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต), วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
ฑัณฑิมา พงษ์พรม. (2558). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. (ศึกษามหาบัณฑิต), วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ณิชาภา วิรัชนีภรณ์. (2558). การดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนบางประกง "บวรวิทยายน" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
นภัสนันท์ อุปรี. (กรกฏาคม –ธันวาคม2560). รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23. วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 3(2).
นิศาชล วุฒิสาร และ สุรภีร์ ค่ายหนองสวง. (กันยายน - ตุลาคม 2556). การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 10(50 ), 123 -132.
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา. (2559). แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประจำปีการศึกษา
2559 – 2563.
วนิช บุดดี. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการนิเทศภายใน.
โศรยา สาและ และสุดารัตน์ สารสว่าง. (มกราคม - มีนาคม 2558). กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโรงเรียนอำเภอกรงปินัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1 วารสารครุศาสตร์, 43(1), 128-138.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). เอกสารการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนแบบคละชั้น กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พุทธศักราช 2560 - 2564).
เผยแพร่แล้ว
2020-06-30
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)