ผลการใช้สื่อการสอนในหัวข้อการบูรณะฟันชนิดอุดฝังและอุดครอบในรายวิชาการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กิรณา ขันติโกสุม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สายใจ ตัณฑนุช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ: Dental Student, Inlay and Onlay, Instruction Media

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อการสอนในหัวข้อการบูรณะฟันชนิดอุดฝังและอุดครอบในรายวิชาการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

การวิจัยทำโดยเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนย้อนหลังเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการใช้สื่อการสอน (เอกสารคำสอนและแผ่นภาพเลื่อน) และตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561  ซึ่งเป็นช่วงหลังการใช้สื่อการสอน (เพิ่มแบบจำลองพลาสติก และวีดิทัศน์) ในหัวข้อการบูรณะฟันชนิดอุดฝังและอุดครอบ

ในรายวิชาการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2 สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้วนำคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้สื่อการสอน นำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยที่ได้ทั้งก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติการทดสอบทีที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้สื่อมีค่าน้อยกว่าหลังการใช้สื่อการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

กิรณา ขันติโกสุม, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และหน่วยวิจัยทันตวัสดุ (ระยะที่ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สายใจ ตัณฑนุช, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารอ้างอิง

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562. เข้าถึงเมื่อ 3 กันยายน 2562. เข้าถึงได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_301.pdf
ทิศนา แขมณี. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
นิภา กิมสูงเนิน, สุวรีย์ เพชรแต่ง. (2559) ผลการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารพยาบาลสภาการชาดไทย 9: 63-74.
ปณภา ภิรมย์นาค. การใช้สื่อการสอน เชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คณะบริหารธุรกิจ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557.
ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [Internet]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; c2019 [cited 3 September 2019]. Available from https://www.psu.ac.th/th/node/8716
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร, 2544.
วันฤดี สุขสงวน. (2556) ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการบัญชีบริหาร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 8: 227-41.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561. เข้าถึงเมื่อ 3 กันยายน 2562. เข้าถึงได้จากhttps://www.dent.psu.ac.th/unit/student/images/pdf/44.pdf.
Kantikosum K ,Tanthanuch S, Boonlert K. (2018) Applying coaching and mentoring for educational potential developing of undergraduate dental students, Prince of Songkla University. Songklanakarin Dental Journal 6: 29-37.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-17
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)