พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ

Main Article Content

อุไรรัตน์ ทองพินิจ

Abstract

This article was written in accordance with the concept idea in learning Dhamma and English language learning for students in Buddhist schools. The approach for the study was called “The Buddhist Innovation in Dhamma Teaching through English for Young Learners in a Buddhist School”. Four topics presented in this writing consisted of: 1) the Needs of Dhamma teaching, 2) Thai students learning English, 3) Language learning approach and, 4) the development and implementation of lesson plans.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองพินิจ อ. (2018). พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(2), 73–81. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522
Section
Research Article