วาระปัจจุบัน (พ.ศ.2563-2566)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
กลุ่มวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email: niwsri@kku.ac.th
Personal website: www.niwatsrisawasdi.com
[Web of Science Researcher ID: AAB-1325-2020, Scopus author ID: 55203537900]

ค่าระดับคุณภาพของผลงานนักวิจัย (h-index)

h-index(Web of Science-2021) = 8, h-index(Scopus-2021) = 11, h-index(Google Scholar-2021) = 17

เกียรติคุณและรางวัล

▪ 2020, High-caliber Educational Researcher Award, Faculty of Education, Khon Kaen University
▪ 2019, Elected Executive Committee, Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE)
▪ 2019, Workshop Best Paper Award, Kyoto, Japan 
▪ 2019, Outstanding Oral Presentation Award, Taksin University, Thailand
▪ 2018, Education Disruption Hackathon Finalist
▪ 2017, TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award
▪ 2013, Outstanding Faculty Researcher, Faculty of Education, Khon Kaen University
▪ 2012 Outstanding Social Sciences Researcher Award, Khon Kaen University, Thailand
▪ 2012 Outstanding Oral Presentation Award, Mahidol Univeristy, Thailand
▪ 2012 Outstanding Poster Presentation Award, Mahidol Univeristy, Thailand
▪ 2005 Outstanding Oral Presentation Award, Khon Kaen Univeristy, Thailand

งานบริการวิชาการทางวิชาชีพ

Executive Committee:
2019–2022, Thailand Representative for Asia-Pacific Society on Computers in Education (APSCE)
Editorial Board:
▪ 2020–2024, Computers and Education: Artificial Intelligence (CAEAI) 
Associate Editor:
▪ 2021, Frontiers in Psychology
▪ 2021, Frontiers in Education
Guest Editor:
▪ 2017, Journal of Computers in Education (JCE)
▪ 2018, International Journal of Mobile Learning and Organisation (IJMLO)

ขอบข่ายงานวิจัยปัจจุบัน

Technology-enhanced Science Education, Integrated STEM Education, Digital Learning, Technology-enabled Active Learning, Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)

ประวัติการศึกษาโดยสังเขป

ระดับปริญญาตรี - B.Ed. Secondary Education ปี พ.ศ. 2541-2544
ระดับปริญญาโท - M.Ed. Science Education ปี พ.ศ. 2545-2547
ระดับปริญญาเอก - Ph.D. Science and Technology Education ปี พ.ศ. 2548-2552

Selected Publications

Book Chapter:
Srisawasdi, N. (2018). Transforming Chemistry Class with Technology-enhanced Active Inquiry Learning for
          the Digital Native Generation. In C. Cox & W. Schatzberg (Eds.) International Perspectives on Chemistry
          Education Research and Practice (pp. 221–233). ACS Symposium Series 1142, American Chemical Society:
          Washington, DC. DOI: 10.1021/bk-2018-1293.ch014 (indexed in Web of Science)
Srisawasdi, N. (2015). Motivating inquiry-based learning through combination of physical and virtual
          computer-based laboratory experiments in high school science. In M. J. Urban & D. A. Falvo (Eds.)
          Improving K-12 STEM Education Outcomes through Technological Integration (pp. 108-134). Hershey,
          PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-9616-7.ch006 (indexed in SCOPUS)

Journals:
Srisawasdi, N., & Panjaburee, P. (2019). The Opportunities and Challenges of Mobile and Ubiquitous Learning
          for Future Schools: A Context of Thailand. Knowledge Management & E-Learning: An International
          Journal, 10(4), 153-169. (indexed in SCOPUS).
Srisawasdi, N., Pondee, P., & Bunterm, T. (2017). Preparing pre-service teachers to integrate mobile
          technology into science laboratory learning: an evaluation of technology-integrated pedagogy module.
          International Journal of Mobile Learning and Organization, 12(1), 1-17. (indexed by SCOPUS)
Wongwatkit, C., Srisawasdi, N., Hwang, G.-J. & Panjaburee, P. (2016). Influence of an integrated learning
          diagnosis and formative assessment-based personalized we learning approach on students learning
          performances and perceptions, Interactive Learning Environments, 25(7), 889-9-3. (indexed in Web of
          Science)