ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในการสอน รายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Main Article Content

มณฑา ชุ่มสุคนธ์
นิลมณี พิทักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และ 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองเบื้องต้นโดยใช้รูปแบบ  One –Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2558  จำนวน  34  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)  แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติ และ แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 1 แผน เวลา 28 ชั่วโมง  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน  5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา โดยนำเสนอสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสำรวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ขั้นที่ 2 การวางแผน ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยแล้วร่วมกันกำหนดหัวข้อ  รูปแบบการศึกษา  ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง  ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ขั้นที่ 3 ดำเนินการตามแผน  สร้างเครื่องมือ   กำหนดวิธีดำเนินการศึกษา  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผล  ขั้นที่ 4  เก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยผู้เรียนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน และ ขั้นที่ 5  วิเคราะห์และรายงานผล   ผู้เรียนนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน สรุปผลข้อมูลและรายงานผล   2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ด้านความรู้ โดยนักศึกษาร้อยละ 75 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป  ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 85.29 และมีคะแนนเฉลี่ย 46.26 คิดเป็นร้อยละ 77.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  ( x̅ = 4.39,  S.D. = 0.23)  และ ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน(RBL)ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน(RBL)ในรายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.09, S.D. = 0.18) ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและประโยชน์ต่อนักศึกษา

Abstract

          The objectives of the present research were i) to design the learning activities based on Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject and ii) to study the achievement of Learning Process Arrangement based on Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject. This research is preliminary experiments research using the One -Shot Case Study. The target group consisted of 34 second-year Social Studies students who enrolled in the Education for Environmental Development Subject during the second semester of the 2015 academic year. The used instruments for the study consisted of i) lesson plans based on Research-Based Learning ii) the knowledge Evaluation Form iii) the practical skills Measurement Form and iv) the student’s satisfaction Form. The collected data were analyzed by using computer program for percentage, arithmetic mean and standard deviation.

The results indicated that:  1. Learning Process Arrangement based on Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject consisted of a 

28 hours lesson plan and the perform of this lesson plan had five steps. The first step was defining problems by presenting and surveying of environmental problem situation in the community. The second step was planning. The third step was implementing of the plan. The fourth step was field data collection by the students and the fifth step was analyzing and reporting.

2. The findings of the Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject were: The results of Learning Process Arrangement based on Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject regarding knowledge indicated that 29 students or 85.29 percent of the students have passed the criteria with average score of 46.24 or 77.11 percent which higher than the defined criteria. The overall results of student’s learning based on Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject regarding practical skills were at a good level agree at 4.39 by mean and 0.23 by standard deviation and The overall student’s satisfactions regarding Research-Based Learning for the Education for Environmental Development Subject were at a high level agree at 4.09 by mean and 0.18 by standard deviation.

Keywords:  Research-Based Learning, Learning Process Arrangement

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)