การพัฒนาความสามารถในการคิดและการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการคิดแบบหมวกหกใบ

Main Article Content

มารศรี เมืองโคตร

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิ จารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการคิดแบบหมวกหกใบ 2) พัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการคิดแบบหมวกหกใบ ให้มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และจำานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนคำาชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร จำานวน 35 คน การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยจำาแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีการคิดแบบหมวกหกใบ จำานวน 10 แผน เวลา 20 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบฝึกหัดท้ายแผน แบบทดสอบท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)