เรื่องการศึกษาปัญหาที่ทำาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้คะแนนทดสอบย่อยต่ำา (กรณีศึกษา: รายวิชาการจัดการการเพิ่มผลผลิต)

Main Article Content

จุฑามาศ พรหมมนตรี

บทคัดย่อ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)