ผลของปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิดที่มีต่อความสามารถ ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพในกระจกเงาระนาบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

จุฑามาศ นุชิต

บทคัดย่อ

        ความสำาคัญ: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิดเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนผ่านการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำาให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อเท็จจริง และวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพในกระจกเงาราบ จากนักเรียนที่ ได้ลงมือปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิด วิธีการศึกษา: ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบการวิจัยเป็นแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง และดำาเนินงานวิจัยโดยใช้แผนงานแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพในกระจกเงาราบ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษา: พบว่า (1) ลำาดับเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ลำาดับเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และ (2) ลำาดับเฉลี่ยของคะแนนการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อค้นพบ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิดสนับสนุนให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจเนื่องมาจากในกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียนยังไม่ถูกเน้นให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสสร้างคำาอธิบายของตนเองอย่างเพื่อให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ต่อผลปฏิบัติการทดลองที่ ได้จากการดำาเนินงานตามวิถีคิดของกลุ่มตนเองอย่างเป็นแบบแผน และผู้สอนไม่ได้เน้นให้เกิดกระบวนการสะท้อนผลต่อคำาอธิบายเชิงความเป็นเหตุเป็นผลของนักเรียนอย่างทั่วถึงในทุกมโนมติที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)