การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยการบูรณาการแนวคิดพหุสัมผัสและ แนวคิดภาษาแบบธรรมชาติภายใต้พื้นฐานการเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ความสนใจ และความคงทนในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

Main Article Content

ฉวีวรรณ โยคิน

บทคัดย่อ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)