รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

Main Article Content

กิตติพศ พลพิลา

บทคัดย่อ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)