การสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง The Construction of Local Strand Complying with Sufficiency Economy Philosophy

Main Article Content

ลัดดา ศิลาน้อย

บทคัดย่อ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1-2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์ (Review Article)