การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และเพื่ออธิบายกระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ดำเนินงานด้วยการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากร คือ ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 248 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่ศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนโดยดำเนินโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน และจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ ดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์หลักสูตร 2) การจัดทำโครงการของบประมาณ 3) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 4) การสำรวจแหล่งเรียนรู้ 5) การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การสรุปผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2555). ภูเก็ต. กรุงเทพฯ: กองข่าวสารท่องเที่ยว ฝ่ายบริหารการตลาด.

ถวัลย์ มาศจรัส. (2553). Model การจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่.

ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนาวรรณ แสวงไวศยสุข. (2551). การศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดไร่ขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์. (2557). การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิส ซัพพลาย.

ปัญจาภรณ์ ตันทนิส. (2557). การประเมินโครงการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ : ชีวิตงามด้วยความดี โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. (รายงานวิจัย). ภูเก็ต: โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง.

รัตติยา ภู่บุญเติม. (2553). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษานอกห้องเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม. วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สิริวรรณ ศรีพหล. (2553). การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2550). การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2554). แหล่งเรียนรู้ยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Estey, K. (2014). The Place of Place-Based Pedagogy in Teaching Religion: Brooklyn and Its Religions. Teaching Theology and Religion, 17(2), 122 – 138.

Prokopy, L. S., Williams, R., & Bowling, L. (2014). Service Learning in Natural Resource Classes: Measuring the Impacts on University Student. NACTA Journal, 58(3), 204-215.