“พ่อล่าม” กับการให้คำปรึกษาครอบครัว

Main Article Content

Suwaree Rerkjaree
Ganoklak Srisook

บทคัดย่อ

พ่อล่ามมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวของชาวภูไท โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนแต่งงาน ทำหน้าที่สู่ขอฝ่ายหญิง วางแผนจัดเตรียมพิธีการ ระหว่างพิธีแต่งงานทำหน้าที่รับรองความประพฤติของฝ่ายชายต่อญาติฝ่ายหญิง หลังจากนั้นจะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและให้คำปรึกษาในการครองเรือน การใช้ชีวิตคู่ให้ราบรื่น ตลอดจนเป็นผู้ให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และให้ความช่วยเหลือทางด้านแรงงานและการเงิน กระบวนการดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นการเรียนรู้เชิงสังคมในระบบครอบครัวไทย ที่มีขั้นตอนและแนวทางที่ชัดเจนในการวางรากฐานครอบครัวใหม่ ทำให้คู่สมรสมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต เนื่องจากมีผู้ให้คำปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม มีทักษะชีวิตที่จะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาสังคมได้ในที่สุด

Article Details

บท
บทความปริทัศน์ (Review Article)