เรียนผู้แต่งและนักวิจัย

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นี้ ทางบรรณาธิการวารสารได้รับการแจ้งสารสนเทศและได้สืบสวนค้นพบว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มหรือหน่วยงานบางหน่วยงาน ได้มีพฤติการณ์ "ปลอมแปลง" เอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (Fake Acceptance Letter) ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแอบอ้างการออกเอกสารใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความของวารสารเองโดยมิชอบเพื่อการเรียกรับผลประโยชน์เงินตอบแทนการรับเอกสารดังกล่าวต่อผู้ที่ได้ติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานนั้นโดยตรง ซึ่งในเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นการ "ปลอมแปลง" ลายเซ็นต์ที่ใช้เพื่อการลงนามของบรรณาธิการและโลโก้ของวารสารโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ดังนั้นทางกองบรรณาธิการวารสารจึงใคร่ขอแจ้งส่งข่าวต่อผู้แต่งหรือนักวิจัยให้ตรวจสอบความถูกต้อง และระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีพฤติการณ์เป็นมิจฉาชีพดังกล่าว ซึ่งทางวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ไม่มีตัวแทน" ที่เป็นกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บรรณาธิการของวารสาร หรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะสามารถให้ช่วยเหลือท่านในการออกใบตอบรับการตีพิมพ์บทความของทางวารสารได้ ดังนั้นกรณีที่ผู้แต่งหรือนักวิจัยที่ได้มีการดำเนินการติดต่อประสานงานกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวและได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารโดยมิชอบตามกระบวนการของวารสารแล้วนั้น ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามหรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดต่อท่าน 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
บรรณาธิการหลักวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

------------------------------------------------------

ตัวอย่างเอกสารปลอมของกลุ่มมิจฉาชีพ

EDKKUJ_Fake_Acceptance.png