วารสาร EDKKUJ มีการปรับปรุงการนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในรูปแบบสองภาษา และองค์ประกอบเชิงภาพลักษณ์ใหม่เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความผลงานทางวิชาการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเป็นวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

EDKKUJ_Information1.png