การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Main Article Content

ภาศิริ เขตปิยรัตน์
สุจินดา เจียมศรีพงษ์
มานี แสงหิรัญ
วรเดช ณ กรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการส่งออกอัญ มณีและเครื่องประดับไทย และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจการส่งออกอัญมณีและ เครื่องประดับ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างได้จ านวน 121 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดย เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลการ วิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 78.51, df = 73, p = 0.308, GFI = 0.97, AGFI = 0.92) แสดงว่า โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรมากที่สุด คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อค่านิยมหลักขององค์กรมากที่สุด รองลงมา คือ การเรียนรู้ในองค์กร และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรโดยผ่านตัวแปรขั้นกลางคือค่านิยมหลักขององค์กร มากที่สุด ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อการเรียนรู้ในองค์กรมากที่สุด รองลงมาคือ ค่านิยมหลักของ องค์กรและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรโดยผ่านตัวแปรขั้นกลางคือ การเรียนรู้ในองค์กรมากที่สุด

A Development of A Causal Model of The Factors Influencing Organizational Performance of Exporting Gems and Jewelry Industry in Thailand

This research aims to investigate the factors affecting organizational performance of exporting gems and jewelry industry in Thailand and to develop a causal model which affected the organizational performance. The target population was entrepreneurs exporting gems and jewelry industryin Thailand. The questionnaire was used as a research instrument. A total of 121 completed questionnaires were returned.The data wereanalyzed by SEM. The results of this study showed that the measurement model was valid and well fitted to the empirical data ( 2 = 78.51, df = 73, p = 0.308, GFI = 0.97, AGFI = 0.92). This model exhibits acceptable levels of fit.The findings from the research suggested that the highest level of the factors influencing organizational performance was of the transformational leadership. It had a direct and positive influence on the core value followed by organizational learning. Moreover, organizational performance was indirectly influenced by transformational leadership with the highest mediator being the core value. Moreover, The information Technology system had a direct and positive influence on organizational learning following the, core value. In addition, organizational performance was indirectly influenced by the information technology system with the highest mediator beingorganizational learning.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.22

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)