การทำหน้าที่สื่อมวลชนของรายการเล่าข่าว: กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

Main Article Content

ชลาลัย ปั้นสนธิ
กิตติมา ชาญวิชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยน ี้ มีวัตถุประสงคเพ ื่ อศึกษาการทําหนาท ี่ ของส ื่ อมวลชนของรายการเลาขาวทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตภาคเหนือตอการใชประโยชนรายการเลาขาวทางชอง 3 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ในภาคเหนือตอการเลาขาวทางชอง 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตภาคเหนือท ี่ มีลักษณะทาง ประชากรศาสตรตางกันไปตอประเด็นการใชประโยชนและความพึงพอใจตอรายการเลาขาวทางชอง 3 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ประชาชนท ี่ อาศัยอยูในเขตภาคเหนือ จํานวน 400 คน ดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ดังน ี้(1) ประชาชนในเขตภาคเหนือ เห็น วาการทําหนาท ี่ ทางส ื่ อมวลชนตอรายการเลาขาวทางชอง 3 อยูในระดับมาก (2) ในประเด็นดานการใชประโยชนจากรายการเลา ขาวทางชอง 3 ประชาชนในเขตภาคเหนือเห็นวามีประโยชนมากท ี่ สุดในดานการรับขาวสาร ดานความสนใจในการรับชม พบวา ขาวบันเทิงมีความนาสนใจมากท ี่ สุด ดานเหตุผลของความชื่นชอบในการรับชม คือ การไดรับความบันเทิงผอนคลายความเครียด และดานการมีสวนรวมในการรับชม คือ การไดดูการเลาขาว (3) ประชาชนในภาคเหนือ มีความพึงพอใจตอรายการเลาขาวทาง ขาวทางชอง 3 ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในดานชวงเวลาของรายการ (4) ประชาชนในเขตภาคเหนือท ี่ มีเพศ สถานภาพการสมรส อายุระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจและความคิดเห็นตอการใชประโยชนจาก รายการเลาขาวทางชอง 3 ไมแตกตางกัน

Mass Media’s Functions of News Telling Programs: A Case Study of Thai TV Channel 3

This research aims to study the Mass Media’s Functions of News Telling Programs: A Case Study of Thai TV Channel 3, study the opinions of people in the Northern region regarding the benefits from the News Telling program on channel 3 , study the satisfaction of the people residing in the Northern region towards the News Telling program on channel 3 and compare the opinions of Northern region residents with different socio-demographics towards the issues of satisfaction and benefits gained from the News Telling program on channel 3. The sample group for the research is 400 people residing in the Northern region of Thailand. With quantitative research approach, questionnaire is adopted as major data collection tool. The results show four mains findings as the following: (1) the Northern region residents perceived that the performance of reporters in the News Telling program on channel 3 is generally very good. (2) In terms of benefits from watching the news report, people residing in the Northern region viewed that the most important benefit of watching the news report is to receive the news; on the issue of interest in watching the program, they noted entertainment news as the most interesting news program; on the issue of the reason to interest in News telling program are self - entertainment and stress relief; and the issue of participation when watching the program is participation during watching the news report. (3) People residing in the Northern region have medium satisfaction in watching the News Telling program on channel. The highest satisfaction of the sample group is on the duration of the program. (4) People residing in the Northern region vary in their gender, marital status, age, education, and monthly income do not vary in their perceived benefits and satisfaction from the News Telling program on channel 3.Key words: Functions of the media, News Telling programme, Thai television channel 3.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.18

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)