แนวคิดใหม่ในการป้องปรามการทุจริต โดยศาลวินัยทางบัญชี งบประมาณ การเงินและการคลัง

Main Article Content

จารุวรรณ เมณฑกา

บทคัดย่อ

Download files

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.13

Article Details

บท
บทความกิตติมศักดิ์ (Honorary article)