การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย

Main Article Content

ชลธิศ ดาราวงษ์

บทคัดย่อ

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ SMEs มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อ เปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างการบริหารงานและกระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อนกว่ามาก นอกจากนี้ SMEs ในประเทศไทยสามารถดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา ซึ่งจากจำนวนของธุรกิจ SMEs ที่มีอยู่มากนี้ ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจาก คู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ SMEs ของไทยจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้องค์กรประสบ กับความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ SMEs ของไทยเกี่ยวกับความจำเป็น ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย SMEs ไทยควรเพิ่ม การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ การกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วม และการสร้าง แรงจูงใจให้กับทีมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานในการเพิ่มความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่มาก ยิ่งขึ้น ดังนั้น บทความนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs ของไทยที่มีทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้บริหาร นักการตลาด และนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ENHANCING ABSORTIVE CAPACITY OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT TEAMS FOR THAI SMEs

Small and Medium Enterprises (SMEs) are very important drivers for national economic system. This is because SMEs have a high rapid growth, as opposed to the large-sized firms with complex structure and decision-making process. Moreover, Thai SMEs are able to operate businesses in a variety of industry, ranging from manufacturing industry (i.e. food, textile, automotive, and electronics) to service industry (i.e. hotel, restaurant, hospital, and educational institute). Since there is a large number of SMEs, each firm inevitably encounter intense competition from both domestic and international rivals. Thai SMEs need to adjust themselves in order to be ready and to improve competitive advantage. Especially, enhancing new product development (NPD) team capacity can make organization sustainably successful. The objective of this article is to build understanding to Thai SMEs about the necessity of NPD team and the way to improve absorptive capacity in NPD teams. The content describes the theory of different types of absorptive capacity, including all involved activities. In addition, the author also provides the application of such theory on capacity enhancement of NPD team. This application enables team members to find new market opportunities and increase the success rate of new product projects. Therefore, this article is useful for Thai SMEs that have a NPD team or individuals who are involved in product development process, such as management, marketer, and scientist.

 

DOI:  http://dx.doi.org/10.14456/becj.2015.2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)