การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย

Main Article Content

ฝนทิพย์ ฆารไสว
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
ไว จามรมาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ สถานประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทย จำนวน 95 แห่ง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้ประกอบการและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรม ส่วนเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ คำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัธยฐาน (Median) และการทดสอบความสัมพันธ์ (Crosstab) การทดสอบไคกำลังสอง (Chi–Square) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งคุณลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 9 องค์ประกอบ คือ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความใฝุใจในความสำเร็จ ด้านความมีนวัตกรรม ด้านความมุ่งมั่นอดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความมั่นใจในตนเอง ด้านการตอบสนองกับปัญหาอย่างทันทีทันใด และด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้นจะเกิดจากความตั้งใจ และต้องกล้าลงมือทำ มีการมองแบบมุมกว้าง มีการพิจารณาความเหมาะสมในการทำธุรกิจ มองดูคู่แข่งและมีการมองหาตลาดใหม่ ต้องพิจารณาความพึงพอใจของลูกค้า มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีการจัดการธุรกิจที่ดี เลือกวิธีการที่เหมาะสม มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มีการเตรียมการตลอดเวลา จับโอกาสทางธุรกิจได้ก่อนผู้อื่น และสามารถทำให้สำเร็จตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่วนเครื่องมือวัดความสำเร็จคือ อัตราการเข้าพัก ความ พึงพอใจของผู้ประกอบการ การมีลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยที่จำนวนลูกค้าเก่าไม่ลดจำนวนลง การเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ และมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงแรม ส่วนปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พบว่า ปัจจัยภายในองค์กร เช่น บุคลากร แนวทางการบริหารงาน และทำเลที่ตั้ง ส่วนปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการมีพันธมิตรทางธุรกิจ

The Study of Successful Characteristics of Hotel Business Entrepreneurs
in The Lower Northern Provinces of Thailand.

The objective of this research was to study the relationships among characteristics of entrepreneurs and business success including the predictive variables of hotel business. Samples in quantitative research were 95 hotel entrepreneurs in the Lower Northern provinces of Thailand and samples in qualitative research were 9 hotel entrepreneurs in Phitsanulok province. The research tool used in collecting data in quantitative research were questionnaires of characteristics of entrepreneurs and hotel business success and the research measurements used in collecting data in qualitative research was structured interview question about characteristics of entrepreneurs and hotel business success. The data in quantitative research was analyzed by statistical package for social science computer programs. Statistical parameters used in the research were frequency, percentage, median, crosstab, chi – square. The data in qualitative research was analyzed by Content Analysis.

The results of the quantitative research showed that characteristics of entrepreneurs had significant positive relationship with hotel business success at 0.05 levels. The 9 characteristics were autonomy orientation, achievement orientation, innovativeness orientation, need for counteraction, creativity thinking, risk taking orientation, self – confidence, response to immediate problems, and responsibility had significant positive relationship with hotel business success at 0.05 levels.
The results of the qualitative research showed that the opinions of entrepreneur about hotel business success were the entrepreneur’s intention and dare to do business. Then, open eyes with wide vision and should consider about suitable way to do business, next keep an eye on competitors and always identify the new market. Moreover, consider about customer’s pleasure and develop yourself all the time, have a good management and choose the right business method, have the experts, prepare of forecasts, can catch the chances first and can reach the goal. About measuring successes are occupancy rate, the entrepreneur’s pleasure, more new customers but not less old customers, the growth of business, and the standard of hotel industry. The factors making success to business are internal factor such as employees, the methods for management, and the location and the external factors are environment, economics, policy, social, and business partners.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2012.5

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)