การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์
นพพร จันทรนำชู
ณัฐกฤตย์ ติฐวิรุฬห์

บทคัดย่อ

Cost-Benefit Analysis of Sanpatong-Hangdong (Phase 1) Bypass Project, Chiangmai.

Download files

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2011.14

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)