เพลงพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลกในมิติของการสื่อสารทางวัฒนธรรม

Main Article Content

กิตติมา ชาญวิชัย

บทคัดย่อ

Download files

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2011.11

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)