เศรษฐกิจสร้างสรรค์: เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร

Main Article Content

อัจฉรา ศรีพันธ์

บทคัดย่อ

Download files

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2010.15

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ (Book reviews)