ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลนครพิษณุโลก

Main Article Content

พัทธนันท์ เด็ดแก้ว

บทคัดย่อ

Download files

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2008.2

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)