หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้

Main Article Content

ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

บทคัดย่อ

Download files

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2007.2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

Most read articles by the same author(s)