การปรับใช้ทฤษฎีบริหารธุรกิจเอกชนเพื่อศึกษาและปรับปรุงความล้มเหลวทางการเงิน ด้านการบริหารการเงิน ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและด้านการตลาดของโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

Main Article Content

ไอลดา สุขนาค

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านลูกค้า (การตลาด) และด้านปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐ และเพื่อหารูปแบบการทำนายความล้มเหลวทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินคือ 1) อัตรารายได้คนไข้นอกต่อรายได้รวม 2) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 3) รายได้สุทธิเฉลี่ย 3 ปี 4) รายได้สุทธิเฉลี่ย 2 ปี 5) เงินสดและเงินลงทุนเทียบกับสินทรัพย์รวม 6) อัตราส่วนหนี้สินต่อเตียง 7) อัตราส่วนหนี้สิน 8) อัตราส่วนรายได้คนไข้ในต่อรายได้รวม 9) อัตราผลตอบแทนการลงทุน 10) ร้อยละของเงินเดือนและผลประโยชน์เทียบกับค่าใช้จ่าย 11) สินทรัพย์รวมต่อจำนวนเตียง 12) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 13) ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลจำแนกตามชายแดนและไม่ตั้งอยู่ชายแดน และ 14) อัตราส่วนรายได้ UC ต่อรายได้รวม

Application of Business Management Theories for the Studies and Adjustment of Financial Failure Related to Financial Management, Operations and Marketing of Government Hospital in Thailand: A Case study of Public Hospital under Office of Permanent Secretary Thailand. 

The present study was crucial for building a model to develop the predictive abilities and to find out the risk factors of the financial management, customers (marketing) and operation for government hospitals’ failures in the public contexts. This research was a quantitative study. The results based on the logistic regression analysis were 1) Percentage of OPD revenue, 2) Fixed Asset Turnover, 3) Average net income(3 years), 4) Average net income (2 years), 5) Cash ratio and Debt ratio, 6) Debt per bed, 7) Debt ratio, 8) Percentage of IPD revenue, 9) Return on investment, 10) Percentage of Salary and benefit expense, 11) Total asset per bed, 12) Current ratio, 13) Location and 14) UC revenue/Total revenue.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2015.22

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

ไอลดา สุขนาค. (2558). การปรับใช้ทฤษฎีบริหารธุรกิจเอกชนเพื่อศึกษาและปรับปรุงความล้มเหลวทางการเงิน ด้านการบริหารการเงิน ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและด้านการตลาดของโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 10(2), 122-132.