การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของแบบจำลองความล้มเหลวทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

อภิชาติ นามคง
พิทักษ์ ศรีสุขใส

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของแบบจำลอง Altman
Z-Score แบบจำลองโลจิท แบบจำลองโพรบิท และแบบจำลองโทบิท ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทจดทะเบียนจำนวน
90 บริษัท ในช่วงปี 2555 ถึง 2560 ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่มีความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดคือแบบจำลองโลจิท รองลงมาคือแบบจำลองโพรบิท
โดยแบบจำลอง Altman Z- Score มีความสามารถในการพยากรณ์ถูกต้องน้อยที่สุด อัตราส่วนทางการเงิน
ที่สามารถบ่งชี้ปัญหาความล้มเหลวทางการเงินได้ดีที่สุดด้วยแบบจำลองโทบิทซึ่งตัวแปรตามคือค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดปัญหาความล้มเหลวทางการเงินโดยกำหนดขีดจำกัดล่างเท่ากับ 0 คือ อัตราส่วนหนี้สินระยะยาว
ต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนกำไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม


คำสำคัญ: 1) แบบจำลองความล้มเหลวทางการเงิน 2) ความล้มเหลวทางการเงิน 3) โลจิท 4) โพรบิท 5) โทบิท

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

1. Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609.

2. Altman, E. I., Eom, Y. H. and Kim, D. W. (1995). Failure prediction: Evidence from Korea. Journal of International Financial Management and Accounting, 6(1), 230-249.

3. Churod, P. (2014). Predicting financial failure of companies listed on the stock exchange of Thailand. Master thesis, M.Acc., Kasetsart University, Bangkok.

4. Koowattanatianchai, N. (2014). A simple approach to the relation between credit ratings and probabilities of bankruptcy: Evidence from Thailand. Retrieved September 6, 2017, from www.sec.or.th/TH/Documents/SEC_WPF/sec_wpf_03_01.pdf

5. Namkong, A. (Narrator). (August 18, 2018). A comparison of prediction results for financial failure models of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. In The Fifth National Conference on Management Sciences (pp. 41-50). Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University.

6. Nammaung, A. (2007). Indicators of financial failure: A case of companies listed on the stock exchange of Thailand. Master thesis, M.Acc., Kasetsart University, Bangkok.

7. Vanichbuncha, K. (2017). Advanced statistical analysis with SPSS for windows (12nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

8. Ohlson, J. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131.

9. Zmijewski, M. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting Research, 22, 59-82.