นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ: ทางรอดของธุรกิจเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0

Main Article Content

อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา [Apichet Kambhu Na Ayudhaya]

บทคัดย่อ

ธุรกิจเพลงไทยจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมเพลงกำลังตกอยู่ในสภาวะถดถอยอย่างหนัก อันเป็นผลมาจากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเพลงของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นอย่างกว้างขวาง จนรายได้ของอุตสาหกรรมเพลงตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน


บทความชิ้นนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดเรื่อง “นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ (Business Model Innovation)” ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเพลงไทยปรับตัวให้คงความสามารถในการแข่งขันไว้และดำเนินธุรกิจอยู่ในสภาวการณ์ปัจจุบันได้ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองและปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่นหรือสถานการณ์ที่เทคโนโลยีใหม่ ๆคุกคามการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเป็นการออกแบบตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ขึ้นมาใหม่อย่างถอนรากถอนโคน เป็นการเปลี่ยนแปลงตรรกะในการทำธุรกิจ ทั้งในส่วนของคุณค่าที่ธุรกิจเสนอให้แก่ลูกค้า (Customer Value Proposition) ตัวแบบรายได้ (Revenue Model) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ทรัพยากรและขบวนการหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยพยายามพลิกเอาเทคโนโลยีซึ่งเป็นภัยคุกคามให้กลับมาเป็นโอกาสในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเพลง


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1.Anderson, C. (2006). The long tail: Why the future of business is selling less of more.
New York: Hyperion.

2. Bleicher, J. and Stanley, H. (2016). Digitization as a catalyst for business model innovation a three-step approach to facilitating economic success. Journal of Business Management. 12(November 2016), 62-71.

3. Campos, P. T. (2012). New business models in the recording industry: An artist’s perspective. Retrieved January 12, 2018 from https://musicbusinessresearch.files.wordpress.com/2012/06/1-tupinamba-pablo-new-business-models-in-the-recording-industry-an-artist-perspective.pdf

4. Chamaram, S. (2016). New ways to work with mobile technology: A new challenging issue of employee recruitment and selection in Thailand 4.0. Journal of Business, Economics and Communications, 12(2), 9-22.

5. Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long Range Planning, 43(2), 354-363.

6. Dellyana, D., Simatupang, M. T. and Dhewanto, W. (2017). Business model types associated with network structure changes in the music industry. International Journal of Business Innovation and Research, 13(1), 112-129.

7. Gatautis, R. (2017). The rise of the platforms: Business model innovation perspectives. Engineering Economics, 28(5), 585-591.

8. Hracs, B. J. (2012). A creative industry in transition: The rise of digitally driven independent music production. Growth and Change, 43(3), 442-461.

9. Johnson, M. W., Christensen, C. M. and Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model. Harvard Business Review, 86(12), 50-60.

10. Lindgardt, Z., Reeves, M., Stalk, G. and Deimler, M. S. (2009). Business model innovation: When the game gets tough, change the game. Retrieved January 12, 2018, from https://www.bcg.com/documents/file36456.pdf/

11. Meunprasertdee, P. (2016). The future of Thai music: Thai music industry in the future. Creative Thailand, 7(6), 14-19.

12. Office of the National Economics and Social Development Board and Thailand Creative and Design Center. (n.d.). The way to survive...the choice: Facing the challenge. Retrieved March, 15, 2017, from https://www.tcdc.or.th/upload/downloads/facing_challenges09.pdf

13. Pichaiphaet, N. (2010). The adapting paradigm of the Thai music industry. Master thesis, M. A., Thammasat University, Bangkok.

14. Pisutpen, W. (2016).Thailand 4.0: Revival of creative economy and innovation drive economics. Investment Promotion Journal, 27(10), 6-12.

15. Supsinwiwat, N. (2017). Music industry in Thailand 4.0. The Journal of Social Communication Innovation, 5(1), 157-167.

16. Tanbunteg, S. (2016). Creative industry: Creating the industry for Creative economy. Investment Promotion Journal, 27(10), 16-21.

17. Waghmare, R. B. and Golhar, D. (2017). Knowledge creation at incubation for business model innovation: The conceptual understanding. Journal of Commerce and Management Thought, 8(4), 673-683.