วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จะดำเนินการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดการส่งบทความ และการชำระเงิน ได้ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/Author_Guidelines

 

PR2.jpg