1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นบทความประเภทนี้

2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากการวิจัยที่ผ่านมา จากเอกสารอ้างอิง จากความคิดเห็นของผู้เขียนและผู้อื่น อาจมีการนำเสนอในมุมมองใหม่ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎีหรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็นการนำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียงหรือวิเคราะห์มาก่อน

 *** รายละเอียดองค์ประกอบบทความ     ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

      

ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร    Flowchart

 

1. กำหนดขอบกระดาษ ขอบบน ขอบล่าง ขอบขวา 2.54 เซนติเมตร /ขอบซ้าย 3.17 เซนติเมตร

2. จัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะกระจายแบบไทย (Thai Distributed) ยกเว้น บรรณานุกรมจัดลักษณะชิดซ้าย (Align Left)

3. แบ่งเนื้อหาเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้าง 7.33 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างคอลัมน์ 0.63 เซนติเมตร ยกเว้น บทคัดย่อและบรรณานุกรม ใช้ 1 คอลัมน์

4. ต้นฉบับมีความยาวตั้งแต่ 15-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา และบรรณานุกรม)

5. ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 point ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยกเว้น ชื่อเรื่องภาษาไทยและอังกฤษ ใช้ขนาด 17 point

6. บทคัดย่อให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 13-15 point ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

8. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด ระยะห่างระหว่างคำ/ประโยคเคาะ 1 ตัวอักษร

9. การเยื้องย่อหน้าให้เยื้อง 1 เซนติเมตร

 *** ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ    รูปแบบต้นฉบับ (Template)

 

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ใช้ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA (American Psychology Association) โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่     

คู่มือการเขียนอ้างอิง (ฉบับย่อ)

  

      

ขั้นตอนการส่งบทความของ Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS)

ขั้นตอนที่ 1 การขอส่งตีพิมพ์บทความเพื่อพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

     1.กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ได้ที่ Register JBIS และส่งบทความเข้าระบบ ThaiJo ผ่าน Register ThaiJo

     2.กรณีผู้เขียนบทความภายนอก ชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท ต่อบทความ (ส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ JBIS System)

***หากบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางหน่วยวารสารติดต่อกลับและให้ท่านดำเนินการในขั้นตอนที่ 2

 

 ขั้นตอนที่ 2 การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

     1) แบบปกติ

       - กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรภายในหรือนิสิต ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3,500 บาทต่อบทความ

       - กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรภายนอก ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อบทความ

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความปฏิเสธการตีพิมพ์ ทางวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (JBIS Journal) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

 

ข้อมูลการชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านบัญชี

     ชื่อบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

     ธนาคารกรุงไทย

     เลขที่บัญชี 857-0-24196-8

2. ชำระเงินสด ได้ที่

หน่วยการเงิน ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

แผนที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 

 

*** รายละเอียด   จริยธรรมการตีพิมพ์สำหรับผู้เขียน