การศึกษาคำกริยาพ้องความหมายภาษาจีน

ผู้แต่ง

  • กาญจนาพร จู๊ดทรัพย์ นักวิชาการอิสระ
  • กัณธิมา เป็งดิบ นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

ภาษาจีน, คำกริยาพ้องความหมาย , ความหมาย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำกริยาพ้องความหมายที่ใช้บ่อยในภาษาจีน  วิเคราะห์ความหมายและรูปแบบการใช้คำกริยาพ้องความหมายภาษาจีน  โดยสำรวจและรวบรวมคำกริยาพ้องความหมายภาษาจีนจากหนังสือคำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง《汉语常用同义词》และเลือกวิเคราะห์ความหมายและรูปแบบการใช้คำกริยาพ้องความหมายที่ปรากฎในหนังสือแบบเรียน《博雅汉语 》(Boya Chinese) จำนวน 4 เล่ม จากรูปประโยคที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนและหนังสือคำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง ผลการศึกษาพบว่า 1) คำกริยาพ้องความหมายภาษาจีนในหนังสือคำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง มีจำนวน 157 คู่ ในจำนวน 157 คู่นี้ มีคำพ้องความหมายหมายภาษาจีนที่ปรากฎในหนังสือแบบเรียน《博雅汉语 》(Boya Chinese) ทั้ง 4 เล่ม จำนวน 62 คู่ 2) ความหมายพื้นฐานของคำกริยาพ้องความหมายภาษาจีนส่วนใหญ่คล้ายหรือเหมือนกัน แต่มีขอบเขตในการใช้และระดับในการเน้นความหมายที่แตกต่างกัน  รูปแบบในการใช้สื่อความหมายจึงมีความแตกต่างกัน 

References

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. (2560). พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น(1997).

นพพิชญ์ ประหวั่น. (2562). คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.

เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน. (2561, มกราคม). ข้อผิดพลาดการใช้คำกริยาวิเศษณ์พ้องความหมายในภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 35(1), 92-116.

สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2562). ระบบคำภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุพิชญา ชัยโชติรานันท์. (2558, มกราคม). การศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ในมิติด้านไวยากรณ์. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(1), 116-126.

邢福义,汪国胜. (2015). 《现代汉语》(第二版). 武汉:华中师范大学出版社.

谢文庆. (1982). 《同义词》. 武汉: 湖北人民出版社.

张会娟. (2012). 动词同义辨析研究,硕士学位论文. 山东:鲁东大学.

张志毅,张庆云. (2003). 《新华同义词词典》(中型本). 北京: 商务印书馆.

李晓琪. (2013). 《博雅汉语•初级起步篇I.》. 北京:北京大学印书馆.

______. (2013). 《博雅汉语•初级起步篇II.》. 北京:北京大学印书馆.

______. (2013). 《博雅汉语•准中级加速篇I.》. 北京:北京大学印书馆.

______. (2013). 《博雅汉语•准中级加速篇II.》. 北京:北京大学印书馆.

李雅楠. (2013). HSK同义副词辨析,硕士学位论文. 山西:山西大学.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23